bangla sms >  bondhutto

Bidhi Deo Na Emon Ek Bodhu. Je Jabe Na Hariye Ojana Ek Deshe. Je Pase Robe Alo Ar Adharer Beshe. Chad Tara Surjor Moto Alo Dede Sokal Sondha Bikal Saje.
by -

Copy Text