nepali sms >  romantic


Jaba maya gare tab daraunu kin
Prem ko samu yo jamana ke ho ra
Jamana ko samu lagi halchhu timi lai
Ek palta mari gaye maya ma ta
Ab feri mrityu dekha tab daraunu kin
Copy Text